Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Thomas Thissen is een eenmanszaak die uitsluitend wordt vertegenwoordigd door mr. Thomas Thissen.

Een overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat uw opdracht door mr. Thomas Thissen is aanvaard.

Elke overeenkomst tussen u en mr. Thomas Thissen wordt door mr. Thomas Thissen uitgevoerd in overeenstemming met de voor advocaten geldende gedragsregels, wet- en regelgeving.

Bij de aanvang van de werkzaamheden is een voorschot verschuldigd. De hoogte van het voorschot hangt af van de aard van de opdracht.

De werkzaamheden die mr. Thomas Thissen verricht in het kader van de aangenomen opdracht worden, tenzij met u een fixed fee is overeengekomen of de rechtsbijstand aan u op toevoegingsbasis plaatsvindt, in rekening gebracht op basis van een schriftelijk overeengekomen uurtarief.

Declaraties van mr. Thomas Thissen dienen door u binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te worden voldaan, bij gebreke waarvan u van rechtswege in verzuim verkeerd en wettelijke rente over de declaratie verschuldigd is.

Mr. Thomas Thissen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit jegens u en derden uit voor tekortkomingen van door mr. Thomas Thissen ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid voor schade die u leidt ten gevolge van de wijze waarop mr. Thomas Thissen de door u gegeven opdracht uitvoert is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.

Op alle overeenkomsten tussen u en mr. Thomas Thissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mr. Thomas Thissen is bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Nadat u dit schriftelijk is medegedeeld en u dit niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft verworpen bent u daaraan gebonden.