Privacy Statement

Advocatenkantoor Thomas Thissen vindt privacy van de cliƫnten erg belangrijk. Uw persoonsgegevens worden gerespecteerd. Advocatenkantoor Thomas Thissen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Thomas Thissen verwerkt.

Advocatenkantoor Thomas Thissen verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Advocatenkantoor Thomas Thissen schakelt geen derden partijen in voor evaluatie van de dienstverlening. Ook valt Advocatenkantoor Thomas Thissen niemand lastig met nieuwsbrieven of andere ongevraagde vormen van communicatie. Uw persoonsgegevens worden niet voor dergelijke zaken gebruikt. Uw persoonsgegevens worden wel gebruikt voor:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures,
  • het innen van declaraties,
  • advisering, bemiddeling en verwijzing,
  • het voldoen aan mijn juridische en wettelijke verplichtingen,
  • communicatie met cliënten en bestuursorganen en
  • het aanvragen van toevoegingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Thomas Thissen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Thomas Thissen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht, zoals een IT-leverancier, boekhouder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke)procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Advocatenkantoor Thomas Thissen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Door Advocatenkantoor Thomas Thissen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging

Advocatenkantoor Thomas Thissen hecht waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn

Advocatenkantoor Thomas Thissen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht, mits zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat.

Contactmogelijkheden

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. T. Thissen met behulp van de contactgegevens die staan vermeld op de website. Alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens worden in behandeling genomen.